Intranet ➔

Privacyverklaring Stichting Team Distance Runners

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Stichting Team Distance Runners persoonsgegevens verwerkt. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Team Distance Runners houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Stichting Team Distance Runners Stichting Team Distance Runners, gevestigd aan Tweede Groenelaan 5, 1901 HX Castricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.teamdistancerunners.nl

Tweede Groenelaan 5

1901 HX Castricum 

 

Selma Borst is de Privacy Officer van Stichting Team Distance Runners. Zij is te bereiken via teammanager@teamdistancerunners.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Team Distance Runners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bedrijfsgegevens:

- rechtsvorm

- bedrijfsnaam

- KvK-nummer

- factuuradres

- poscode en plaats

- e-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Team Distance Runners verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van atleten die bij Stichting Team Distance Runners zijn aangesloten.

 

- Actie- en/of portretfoto’s 

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via teammanager@teamdistancerunners.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Team Distance Runners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Overeenkomsten na te komen met partners, wedstrijdorganisaties of sponsoren/suppliers.

- Voor promotionele uitingen ten gunste van Stichting Team Distance Runners zelf en/of die van haar sponsoren/suppliers.

 

Het verwerken van de genoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomsten maar is ook in ons gerechtvaardigd belang, aangezien zonder de verwerking van deze gegevens de stichting haar activiteiten niet kan uitvoeren.

 

Stichting Team Distance Runners verwerkt deze persoonsgegevens ook omdat we hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

 

Voor het tonen/delen van - Actie- en/of portretfoto’s op sociale media en de website vraagt Team Distance Runners toestemming aan de aangesloten atleten.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Team Distance Runners neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Team Distance Runners) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Team Distance Runners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Alle categorieën 2 jaar en 7 jaar voor zover fiscaal verplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Team Distance Runners verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Team Distance Runners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Team Distance Runners gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Team Distance Runners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar teammanager@teamdistancerunners.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Stichting Team Distance Runners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Team Distance Runners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op viateammanager@teamdistancerunners.nl